Αναστολή Λειτουργίας του 1ου και 3ου Γυμνασίου την Πέμπτη 27/09/2018

Με απόφαση του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης, Γιώργου Μαραγκού αναστέλλεται η λειτουργία του 1ου και του 3ου Γυμνασίου, αύριο Πέμπτη, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.Α ?Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης?.

2. Το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ’ (?Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού?).

3. Το με αριθμ. πρωτ. Δήμου 20114/26-09-2018, έγγραφο της Διεύθυνσης του 1ου και 3ου Γυμνασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας του 1ου και 3ου Γυμνασίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Σχετικές δημοσιεύσεις