Αναστολή λειτουργίας του των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται  στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου (απογευματινές ώρες)και Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ.  36/2019

Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.α ?Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης?.
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ’ (?Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού?).
  3. Το με αριθμ. πρωτ. 34/12-2-2019, έγγραφο της Διεύθυνσης του 1ου , 2ου, 3ουΓυμνασίου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σύρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας του των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται  στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου (απογευματινές ώρες)και Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2019, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Ο Δήμαρχος Σύρου ? Ερμούπολης

Γεώργιος Μαραγκός

Σχετικές δημοσιεύσεις