Αναστολή Λειτουργίας την Παρασκευή 29/3 ,των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Αναστολή Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 73/2019

Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.α ?Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης?.

  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ? (?Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού?).

  3. Το με αριθμ. πρωτ. 93/28-3-2019, έγγραφο της Διεύθυνσης του 1ου , 2ου , 3ου Γυμνασίου και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Σύρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, τηv Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Σχετικές δημοσιεύσεις